AKILLI ARAÇ VE SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
İşbu Akıllı Araç ve Sürücü Güvenliği Sistemi Satış ve Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta İkitelli Vergi Dairesi'nde 5640555782 vergi numarası ile kayıtlı KLE Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“KLE”) ile diğer tarafta, KLE ile bizzat veya vekili aracılığıyla işbu Sözleşme’ yi imzalayan gerçek veya tüzel kişi (“Müşteri”), (KLE ile ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır) arasında, iki nüsha olarak imzalanmıştır ve bir nüshası Müşteri'ye verilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Tanımlar
2.1 İşbu Sözleşme’nin konusu Müşterinin araç/araçları üzerinde kurulacak olan Akıllı Araç ve Sürücü Güvenlik Sisteminin kullanım esaslarını, Cihaz yoluyla sunulacak Akıllı Araç ve Sürücü Güvenlik hizmetinin kapsam ve niteliğini, Taraflar’ın Sözleşme süresince bu hizmetin verilmesine ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

2.2 KLE, fikri ve sınai hakları kendisine ait olan Sistem’i, Müşteri’ye Cihaz ve Mobil Uygulama üzerinden kullandırmayı, Müşteri ise cihaz, lisans ve hizmet bedelini ödemeyi yüklenmektedir. Söz konusu lisans hakkı ise basit lisans hakkı niteliğindedir.

2.3 Tanımlar
“Aktivasyon” Müşteri’nin bu Sözleşme’yi imzalaması ve Cihaz’ın kurulumunun tamamlanması şartıyla Müşteri’nin İşbu Sözleşme’nin 4.1. maddesinde belirlenen abonelik başlangıç tarihini ve Sistem’den yararlanmanın başlamasını ifade eder.

“Bayi” KLE dışındaki, Cihaz’ı Müşteri’ye satmaya yetkili kişileri ifade eder. Bayi, fiziki satış noktasına sahip olan bir gerçek ya da tüzel kişi olabileceği gibi, bu Sözleşme kapsamında elektronik ticarete ilişkin internet sayfaları üzerinden hizmet veren ve Cihaz’ı satmak için yetkilendirilmiş olan kimseler de Bayi sayılır. Tereddüde mahal vermemek üzere, hiçbir Bayi KLE’nin tacir yardımcısı değildir ve hiçbir bayi KLE’nin ad ve hesabına işlemlerde bulunamaz.

“Cihaz” ile Müşteri tarafından kullanılan ve araçların www.yokaya.com internet sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden takip edilebilmesini sağlayan Akıllı Araç ve Sürücü Güvenliği cihazı ifade edilmektedir.

“Hizmet” veya “Hizmetler” KLE’nin Müşteri’ye işbu Sözleşme kapsamında veya önceden satın alınmış cihaz ile ilgili olarak abonelik süresince sunacağı sunucu, harita, donanım, yazılım, kurulum, ilk montaj, operatör, bakım ve destek hizmetlerini içeren Yokaya Akıllı Araç ve Sürücü Güvenliği Sistemi hizmetlerini ifade eder.

“Mobil Uygulama” Müşteriler’in Sistem’i kullanmalarına, uyarıları almalarına ve ilgili komutları iletmelerine yarayan, Müşteri’nin iletişim cihazlarına yüklenen Yokaya’ ya ilişkin mobil uygulama programını ifade eder.

“Sistem”, Cihaz ile aracın internet üzerinden izlenmesi, kontrol edilmesi, geçmişe yönelik raporlar da dahil çeşitli raporların alınabilmesi, kullanılan Cihaz’ın modeline bağlı olarak araçlara takılacak olan, hırsızlık ve kaza alarmı, park/vale modu, panik butonu, çekici alarmı, hız aşım alarmı, sürüş değerlendirmesi v.b. sayesinde elde edilecek bilgilerin değerlendirilmesi ve bildirilmesi, iki yönlü mesajlaşmalar, telefon, sms, e-posta, anında bildirim (push notification) gibi işlevlerin yer aldığı GSM ve internet sistemleri üzerinden iletişimin sağlandığı, mevcut diğer ve ileride gelecek yeni iletişim teknolojilerinde de kullanılabileceği ve internet üzerinden web veya Mobil Uygulama tabanlı olarak da hizmetlerin verilebileceği, çeşitli yetkilendirme seviyeleri sayesinde kullanımın regüle edileceği yazılımı ve KLE’nin Yokaya Akıllı Araç ve Sürücü Güvenliği Sistemi’ni ifade etmektedir.

“Tüketici” kendisine 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici olarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

“Yetkili Servis Noktası” Cihaz’ın kurulum ve montaj hizmetini verecek olan ve KLE’nin belirleyerek Müşteri’ye bildireceği veya Cihaz’ı satacak kişilerce Müşteri’ye bildirilecek gerçek veya tüzel kişi veya işletmeyi ifade eder.

3. Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Aşamalar
3.1 Cihaz’ın Müşteri’ye satışı, bu Sözleşme ile veya bu Sözleşme’ye taraf olmayan bir bayi tarafından gerçekleştirilecektir. Satışın Bayi tarafından Bayi’nin işyerinde, hazır bulunanlar arasında gerçekleştirilmesi hâlinde Cihaz aynı anda teslim edilecek, aksi takdirde Cihaz Müşteri’ye kargo yoluyla gönderilecektir.

3.2 Cihaz’ın satışından sonra Müşteri, Yetkili Servis Noktası, Aktivasyon ve bu süreçte teslim etmesi gereken belgelerle ilgili bilgi almak için, KLE’nin 0(850) 811 89 59 numaralı hattını aramakla yükümlüdür. Müşteri, kendisine verilen bilgiler doğrultusunda hareket ederek ve kendisinden istenilen belgeleri temin ederek işbu Sözleşme’nin 4. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirir. Müşteri istenilen bilgi ve belgeleri temin edemez ise, KLE’nin bu sebeple uğradığı zarardan sorumlu olacaktır.

3.3. Müşteri, Mobil Uygulama’yı indirerek; kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin açık rıza metnini ve daha önce imzalamadıysa Sözleşme’yi Mobil Uygulama üzerinden elektronik ortamda imzalayacaktır.

3.4. Yetkili Servis Noktası, Bayi tarafından imzalatılıp teslim alınmadığı sürece Cihaz üzerindeki Bilgilendirme ve Kabul Formu’nu; ayrıca işbu Sözleşme’yi Müşteri’ye imzalatacak, Müşteri’nin KLE’ye iletmesi gereken belgeleri teslim alacak ve bu aşamalar yerine getirildikten sonra Cihaz’ın montajını ve kurulumunu gerçekleştirecektir.

4. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri
4.1. Sözleşme’nin ve aboneliğin süresi (“Süre”) boyunca, Cihaz’ın ve abonelik süresi boyunca sunulacak Hizmetler’in tüm vergiler dâhil toplam fiyatı Ücret ve Süre Tablosu’nda belirtilmiştir. Söz konusu para borcu Cihaz’ın Bayi tarafından satışı anında veya Yokaya internet sitesinden talep oluşturulduğu anda muaccel olur.

4.2. Müşteri Ücret ve Süre Tablosu’nda yazılı tutarı, Bayi tarafından kullandırılacak olan tüketici kredisi yoluyla veya kredi kartı kullanarak taksitler hâlinde de ödeyebilir. Ayrıca Müşteri, Cihaz’ı ve Hizmet’i www.yokaya.com üzerinden satın alıyorsa internet sitesinde sunulan imkânlar dâhilinde peşin olarak veya taksitle ödemede bulunabilir. Bu takdirde muacceliyet tarihi, her bir taksit için belirlenen ödeme tarihi olup bir taksitin ödenmemesi hâlinde geriye kalan tüm taksitler o anda muaccel hâle gelecektir. Tüketici kredisi kullanılması hâlinde krediye ilişkin masraf ve ödemeler saklı olmak üzere, Sözleşme bedelinin taksitler hâlinde ödenmesi durumunda bedelde artırım ya da anapara faizi işletilmesi gerçekleşmez. Bu sebeple, Müşteri’nin erken ödeme talepleri kabul edilse dahi bedelde indirim yapılmaz.

4.3. Müşteri’nin, önceden satın aldığı Cihaz kapsamında ve 12 aylık abonelik süresinin sonunda ayrıca Abonelik Süresi’ni uzatması veya Aboneliği tekrar satın alması söz konusu olabilir. Bu durumda ödeme koşulları, “Yenileme Formu’nda belirtilir. Cihaz sahibi olan Müşteri, bu durumda sadece abonelik hizmet bedeli ödeyecektir.

4.4. Müşteri’nin Sözleşme kapsamındaki araçlarına KLE veya Yetkili Servis Noktası tarafından uygulanacak ilk montaj ve kurulum işlemi ücretsizdir. Daha sonra araç üzerinde Müşteri’nin talebi üzerine yapılacak montaj, demontaj ve her türlü sair işlemler, ek ücrete tabi olacaktır. Müşteri tarafından aracında kurulu bir Cihaz’ın başka bir araca nakledilmesinin talep edilmesi halinde, Cihaz’ın diğer araca nakledilmesi için yapılacak montaj, demontaj, kurulum, söküm ve sair işlemler için Müşteri’den ek ücret talep edilecektir.

4.5. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından kaynaklı damga vergisi dahil olmak üzere herhangi bir vergi, harç, pul ve sair yükümlülüklerin doğması durumunda bu vergi ve yükümlülükler KLE tarafından karşılanır.

4.6.KLE tarafından temin edilen ve Cihaz’a yerleştirilmiş olan SIM kart, fonksiyon bakımından Cihaz’ın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu sözleşme Müşteri’ye SIM kart satışı veya kullandırma sözleşmesi olmadığı gibi müşteriye salt SIM kart kullanma hakkını da vermemektedir. Bu suretle, Müşteri, yalnızca SIM kartın bulunduğu ve eşleştirildiği Cihazı kullanma hakkına sahip olacaktır. Müşteri, bu hakkını hukuka, dürüstlük kuralına ve bu maddeye uygun bir şekilde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri hiçbir surette SIM kartı Cihaz’dan çıkarmayacaktır. Bu yükümlülüklerin ihlâl edildiğinin KLE tarafından tespit edilmesi hâlinde KLE Müşteri’ye sunulan Hizmet’i herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın derhâl durdurma veya Müşteri’nin Hizmet’e erişimini kısıtlama hakkına sahiptir. Müşteri’nin hukuka uygun olmayan kullanımları sebebiyle üçüncü kişiler veya KLE nezdinde ortaya çıkan zararlardan, başlatılacak her tür hukuki, idari ve cezai dava ve takiplerden münhasıran Müşteri sorumludur.

4.7. Müşteri’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan ödemelerini gerçekleştirmekte gecikmesi halinde ödemekte geciktiği tutara, ödeme gününü takip eden günden itibaren temerrüt faizi uygulanacaktır. Müşteri’nin temerrüde düşmesi için kendisine ayrıca bir ihtar yapılmasına gerek yoktur. Bu durumda KLE, Müşteri’ye abonelik kapsamında sağladığı Hizmetler’i durdurabilir. Müşteri’nin bir takvim yılı içerisinde iki seferden daha fazla ödemesini geciktirmesi halinde KLE, iş bu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir. KLE’nin ödeme gecikmesi sebebiyle faiz ve tazminat talep etme hakları saklıdır.

4.8. İşbu Sözleşme’nin imzalı aslı KLE’ye iletilmediği sürece KLE, Aktivasyon’u gerçekleştirmeyecektir. Müşteri, Sözleşme’nin imzalı aslını KLE’ye ibraz etmedikçe Hizmet’ten yararlanamayacağını kabul eder. Müşteri, Sözleşme’nin ifası ve Hizmet’ten yararlanabilmesi için sunduğu tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve aslına uygun olduğunu beyan eder.

4.9. Müşteri, Tüketici olması durumunda, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Sözleşme’den cayabilir. Müşteri, cayma beyanını yazılı olarak yapmak ve KLE’nin bu Sözleşme’nin 7.1. maddesinde belirtilen adresine tebliğ etmek zorundadır; aksi hâlde cayma hakkını kullanmamış sayılır. Cayma süresi geçmeden önce Aktivasyon yapılıp Sistem çalışmaya başlarsa veya Müşteri, Cihaz’ın kutusunu Yetkili Servis Noktası’na götürmeden önce açarsa, her hâlde cayma hakkı sona erer. Cayma halinde Müşteri, Cihaz’ı KLE’ye, kutusunun açılmamış olması kaydıyla, Yokaya CarGuard İade Değişim Kodu ile kargo masrafını bizzat üstlenerek herhangi bir kargo şirketi aracılığıyla gönderebilir veya Cihaz’ı satın aldığı Bayi’ye veya Yetkili Servis Noktası’na teslim edebilir.

4.10. Montaj ve kurulumun Yetkili Servis Noktası dışında ve yerinde gerçekleştirilmesi konusunda takdir yetkisi münhasıran KLE’ye aittir; Müşteri bu konuda ayrıca talepte bulunamaz.

4.11. KLE veya Yetkili Servis Noktası tarafından yapılacak montaj işlemleri sırasında Müşteri’nin kendisi veya onun tarafından yetkilendirilen üçüncü bir kişi hazır bulunacak ve montaj teslim tutanağını imzalayarak Yetkili Servis Noktası’na teslim edecektir. İmzalanan montaj teslim tutanağı, Cihaz’ın gerekli montaj ve kurulum işlemlerinin tamamlanmış olduğunu belgelemektedir.

4.12. KLE, Müşteri’nin YOKAYA internet sitesi ve Mobil Uygulamaları kullanabilmesi için gerekli kullanıcı kimliği ve şifre bilgilerini Müşteri’ye bildirecektir. Müşteri KLE’nin verdiği şifrelerin gizli tutulması için gerekli tüm özeni gösterecektir.

4.13. Müşteri, Sistem’in kullanımı için kendisine bildirilecek kullanıcı adı ve şifre bilgilerini KLE’den teslim aldığı andan itibaren söz konusu bilgilerin güvenliğinden kendisi sorumludur. İşbu kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin Müşteri’ye teslimi tarihinden sonra üçüncü kişilerce edinilmesi, ele geçirilmesi sebebiyle Müşteri ve/veya üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek her türlü zarardan münhasıran Müşteri sorumludur.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması
5.1. KLE’nin Müşteri’ye karşı yükümlülükleri ve taahhütleri mevzuatın izin verdiği çerçevede işbu Sözleşme’de belirtilenlerle sınırlıdır. KLE, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında mücbir sebepler ve ağır kusuru ile ortaya çıkanlar dışındaki zararlardan sorumlu olmadığı gibi, KLE’nin Müşteri’ye işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmiş olanların ötesinde bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. Müşteri işbu Sözleşme’de açıkça yer verilenlerin dışında KLE’ye herhangi bir tazminat, zarar tazmini, kar kaybı veya sair talep hakkı ile başvurmak imkanına sahip değildir.

5.2. Bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü KLE’nin, Cihaz ve sistemin hırsızlık, kaza vb. içten veya dıştan gelen etkenler veya müdahaleler nedeniyle zarar görmesine karşı garanti verdiği yönünde anlaşılamaz. KLE, bu nedenlerle doğacak zarardan, hizmetin aksamasından ve doğacak sair sorunlardan sorumlu tutulamaz. İşbu Sözleşme uyarınca KLE’nin, hırsızlık, yangın gibi olayları ve bu nedenle meydana gelebilecek zararları sigorta kapsamına alması veya böyle bir sigorta yaptırması yükümlülükleri doğmamaktadır. Bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü KLE’nin, Sistem’in ve Cihaz’ın kurulu olduğu araç/araçlarda oluşabilecek arızalarla ilgili taahhüt vermesi yönünde yorumlanmayacaktır. KLE, Sistem’in veya Cihaz’ın kurulduğu araçlar ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

5.3. Cihaz’a veya Sistem’e yapılacak her türlü teknik ve fiziksel müdahale mutlak surette KLE veya KLE Yetkili Servis Noktası tarafından yapılacaktır. KLE veya KLE tarafından yetkilendirilmiş yetkili servisler dışındaki üçüncü bir kişi veya Müşteri’nin kendisi tarafından Cihaz’a veya Sistem’e yapılan her türlü müdahale Cihaz’ın garanti kapsamından düşmesine, Müşteri’nin varsa ayıptan ve garantiden kaynaklanan taleplerini ileri sürememesine yol açar.

5.4. KLE’den kaynaklanmayan ve önceden öngörülmesi ve engellenmesi mümkün olmayan problemlerle GSM/GPRS şebekesi, GPS uydu sistemi, telekomünikasyon altyapısında meydana gelebilecek problemler veya onarım çalışmaları, resmi makamlar tarafından uygulanan kesinti ve kısıtlamalar, yasal kurumlarca faaliyetlerin geçici bir süre için veya daimi suretle durdurulması, mobil iletişim teknolojilerinin geç işlemesi, hiç ya da gereği gibi işlememesi gibi durumlar hariç olmak üzere KLE Müşteri’ye bu Sözleşme kapsamında hizmet verecektir. Müşteri, KLE'nin sorumluluğunda olmayan teknik veya başka nedenlerle veya işbu Sözleşme’de belirlenmiş diğer sebeplerle kendisine sağlanan Hizmet’in geçici veya devamlı olarak durdurulabileceğini veya erişiminin kısıtlanabileceğini, bu kapatma veya erişim kısıtlaması dolayısı ile KLE’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.5. Cihaz’ın veya Sistem’in Müşteri tarafından hukuka aykırı şekilde veya hukuka aykırı herhangi bir amaçla kullanılması ve bu sebeple üçüncü kişiler veya kamu nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan, dolaylı veya yansıma zararlardan KLE sorumlu değildir.

5.6. Üçüncü kişilerin Müşteri’nin araçlarında bulunan Akıllı araç ve sürücü güvenliği sistemi sebebiyle KLE’ye yöneltebileceği her tür hak ve talep karşısında Müşteri, KLE’yi sorumluluktan ari tutmayı, KLE’nin bu nedenle uğrayabileceği her tür doğrudan, dolaylı, maddi veya manevi zararı ve (olası yargılama giderleri ve bu nedenle katlanması gereken avukat ücreti dahil her türlü masrafı içeren ancak bununla sınırlı olmayan) masrafı karşılamayı, gidermeyi ve tazmin etmeyi, üçüncü kişilerin hak, talep ve davalarına karşı ücreti kendisi üstlenerek KLE’nin savunmasına yardım etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. Sözleşme’nin Süresi ve Fesih
6.1. İşbu Sözleşme Taraflar’ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup, Ücret ve Süre Tablosu’nda düzenlenen Süre sona erinceye ya da Sözleşme Taraflar’dan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir. Bu Süre, Aktivasyon’un gerçekleşmesinden, herhâlde en geç işbu Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren bir (1) haftanın dolması ile başlar.

6.2. Taraflar’dan biri Sözleşme’yi feshetmek isterse bu talebini iki (2) ay önceden noter kanalıyla, Müşteri’nin Tüketici olması durumunda ise yazılı olarak diğer Taraf’a iletecektir, iletmediği durumda Sözleşme, Ücret ve Süre Tablosu’nda belirtilen Süre’nin sonuna dek yürürlükte kalmaya devam edecektir. Her bir tarafın haklı sebeplere istinaden olağanüstü fesih hakkı saklıdır.

6.3. Müşteri, fesih beyanını KLE’nin, bu Sözleşme’nin 7.1. maddesinde yazılı adresine tebliğ etmek zorundadır; aksi hâlde Sözleşme feshedilmemiş sayılır.

6.4. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önce doğmuş olan hak ve borçlarına halel getirmez. Müşteri Sözleşme’yi feshetse dahi, Ücret ve Süre Tablosu’nda yer alan Süre’nin fesihten sonra kalan aylarına ilişkin tüm bedeli KLE’ye derhal ve def’aten ödemekle yükümlü olacaktır. Müşteri’nin abonelik bedelini Cihaz’ın satımı tarihinde toptan ödemiş olması durumunda fesih nedeniyle KLE’nin ödenen bedeli iade yükümlülüğü doğmayacaktır.

6.5. Sözleşme’nin feshi hâlinde, Müşteri’nin Sistem’e erişimi otomatik olarak sona erecektir. Sözleşme’nin feshi koşullarının oluşmasına rağmen Sözleşme’nin feshedilmemiş olması, fesih hakkını kullanmayan Taraf aleyhine, fesih hakkının kullanımından veya tazminat talebinden feragat edildiği veya Sözleşme hükümlerinin zımni olarak değiştirilmesine rıza verdiği şeklinde yorumlanamaz.

6.6. Taraflar’ın kendileri dışında oluşan ve kendilerinin sebep olmadıkları, doğal afet, ağır ekonomik buhran, savaş, kıtlık, yangın, vb. gibi mücbir sebepler nedeniyle taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde bu durumdan sorumlu tutulamazlar. Mevzubahis mücbir sebeplerin ortadan kalkması durumunda, KLE, müşterinin onayını almak koşulu ile hizmetini yeni koşullarını belirleyerek tekrar başlatabilir.

6.7. Sözleşme süresinin sona ermesi durumunda Sözleşme kendiliğinden yenilenmez. Taraflar dilerlerse Müşteri’nin Sistem’den yararlanmaya devam edebilmesi için işbu Sözleşme tarihinden sonra Sözleşme süresinin uzatılmasını kararlaştırabilirler. Bu amaçla taraflar, yeni süreye ilişkin www.yokaya.com veya Mobil Uygulama’yı kullanmak veyahut KLE müşteri hizmetleri ile telefon görüşmesi yapmak veya form imzalamak suretiyle sözleşmeyi uzatma talebinde bulunabilir ve/veya sözleşmenin uzatılmasına onay verebilir. İşbu Sözleşme, yazılı olarak onaylanan her türlü uzama onayının ve talebinin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

7. İrtibat Bilgileri ve Tebligat
7.1. Müşteri, aşağıdaki bilgileri kullanarak KLE ile hızlı bir şekilde irtibat kurabilecektir. (1) MERSİS No: 0564055578200018
(2) Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark, İkitelli Organize Sanayi Mahallesi, YTÜ İkitelli Teknopark Sokak, Dış Kapı No:1, Ofis No: Z01 Başakşehir/İstanbul
(3) İletişim No: 08508118959

7.2. Müşteri, işbu Sözleşme’nin 10.1 maddesinde yazılı adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu; yine aynı maddede yazılı bulunan e-posta ve telefon bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder.

7.3. Taraflar, adres değişikliğini diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adrese yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli olacağını kabul ederler.

8. Kişisel Verilerin Korunması
8.1. Müşteri, KLE’nin bu Sözleşme ile elde ettiği sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kimlik ve iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, trafik ve konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileri, Cihaz ve hizmet kullanımına ilişkin bilgileri, ödeme bilgileri gibi kişisel verilerinin KLE tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun olarak Sözleşme’den doğan edimlerinin ifası amacıyla ve bu edimlerinin ifası süresince ayrıca ifanın niteliği gereği yasal bir saklama süresi öngörülmüş ise söz konusu yasal saklama süresi veya KLE’nin meşru menfaatinin bulunduğu süre boyunca KLE tarafından muhafaza edilmesine, yurt içinde ve dışında depolanmasına, işlenmesine ve yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara, temsilcilerine, bayilerineçözüm ve iş ortaklarına aktarılmasına açıkça izin vermektedir.

8.2. KLE, Müşteri’den ayrıca izin almak ve karşılığında herhangi bir bedel ödeme zorunluluğu olmaksızın Müşteri’nin ticaret unvanını ya da ismini, KLE müşterisi olduğu referansı kapsamında, reklam veya tanıtım amaçlı olarak kullanabilir.

8.3. Müşteri, …… adresinde yayınlanan Yokaya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ni ve ayrıca işbu madde de belirtilen hususları okuduğunu ve belirtilen kapsam ve koşullarda kişisel verilerinin işlenme sürecine dair hak ve koşullar hakkında bilgilendirildiğini ve bunları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

8.4. Yokaya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılır. Müşteri, Yokaya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’ne Sistem üzerinden ulaşabilir ve burada sayılan haklardan yararlanabilir. KLE, Yokaya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde, Kullanıcının KVKK’dan doğan hakları saklı kalmak kaydı ile dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü
9.1. Müşteri’nin Tüketici olması durumunda işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Müşteri, tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine başvuru yapabilir.

9.2. Yukarıdaki 9.1. madde dışında kalan hallerde işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.3. Her durumda Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda, KLE’nin Cihaz ve Sistem ile ilgili tuttuğu kayıtların kesin delil niteliğinde olacağını kabul eder.

10. Son Hükümler
• Müşteri Bilgileri ; Adı Soyadı : ………………………………………………………………
T.C Kimlik No/ Vergi No : ………………………………………………………………
Adresi : ……………………………………………………………… ..………………………………………………………………
E-posta : ………………………………………………………………
Telefon : ………………………………………………………………

10.1. Toplam 10 (on) madde ve 6 (altı) sayfadan ibaret olan işbu Sözleşme ve ekleri, tüm şartları okunup doğruluğu kabul edilerek Taraflar’ca [............]/[...........]/20.......... tarihinde 2 (iki) orijinal nüsha olarak imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiştir.

☐ Kişisel verilerimin, KLE Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından Yokaya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen işleme ve koruma koşulları kapsamında işlenmesine onay verdiğimi beyan ederim.

☐ Kişisel verilerimin satış, pazar araştırması ve analizlerinde kullanılmak suretiyle Yokaya hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla KLE Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından Yokaya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen işleme ve koruma koşulları kapsamında kullanılmasına ve tarafıma bu kapsamda anket gönderilmesine onay verdiğimi beyan ederim.

Yokaya